1595-Pujya Asaram Bapu Ji | सदा प्रसन्न रहो

Home » Portfolio » Pujya Asaram Bapu Ji Hd Wallpaper » 1595-Pujya Asaram Bapu Ji | सदा प्रसन्न रहो
1595-Pujya Asaram Bapu Ji | सदा प्रसन्न रहो 2017-04-25T08:46:45+00:00

Project Description

सदा प्रसन्न रहो | Bapu ji

निरन्तर अखण्ड प्रसन्न रहनेका स्वभाव बनाओ। ज्यों ज्यों प्रसन्नता बढ़ती जायगी, प्रतिकूलता
लज्जित होकर हटती जायगी।

Leave A Comment

4 × 1 =